ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תמו

ב"ה, י"ג סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה טובי' שי'

שלום וברכה!

לפני נסעו, סיפר לי הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ובעל כשרון וכו' מו"ה אוריאל שי' מתוכן מכתבו אליו ע"ד האפשריות להפצת המעינות בחוגים רחבים ביותר וכו' וכו', ותקותי שלמותר לעוררו ע"ז, ובפרט ע"פ מרז"ל קרינא דאיגרתא איהו להוי פרוונקא שעתה, כשהנ"ל מבקר באה"ק ת"ו ינצלו כולם כאחד וכל אחד מהם כל האפשריות בהאמור, ומובן שכוונתי לא רק לירושלים עיה"ק ת"ו, אלא בכל המקומות ובכל החוגים האפשרים, ומובן ג"כ שבאם נצרך לזה איזה הוצאות (לנסיעות וכיו"ב), תקותי שלא תהי' מניעה מזה.

ובלבד שהתעסקות האמורה תהי' ע"פ תכנית מסודרה, ואז לא לבד שלא יבלבלו האחד את חבירו, אלא שלא תהי' הכפלה, וכמ"ש ותשועה ברוב יועץ, ועיין במ"ש ג"כ במאמר החלצו בענין האחדות וכו' בפעולות לד' ולתורתו, ובפרט בארץ ישראל אשר הגלות הי' מפני העון דשנאת חנם, כל דבר הקשור באהבת ישראל, הרי נוסף על גודל הדבר מצד עצמו, ממעט הוא את סיבת הגלות וענין הגלות ומקרב את הגאולה וממשיכה יותר וק"ל.

ומובן שהרשות בידו וגם זכותו לפרסם את האמור בין כל אלו השייכים לדברים הנ"ל, ויה"ר שיהי' שליח טוב למסור את כל האמור באופן שיביא לפעולות ממשיות ובהצלחה.

המצפה לבשו"ט בכל האמור ופ"ש כל חבריו שי' בעבודה הכי נעלית האמורה, והוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה אוריאל שי' כמובן בכללם.

ד'תמו

מו"ה טובי' שי': בלוי, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"א ג'תתב.

מו"ה אוריאל: צימר. ראה אגרת שלאח"ז.