ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תמז

ב"ה, י"ד סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות

מו"ה אוריאל שי'

שלום וברכה!

כבר דאגתי לשתיקתו מאת נסעו (לבד המברק שנתקבל), ולכן נעם לי לקבל מכתבו מא"ח, אף שכמובן, קראתיו ברגשות מהולים, מחד גיסא על שכותב תיאור המצב כנראה בלי כחל ובלי שרק והתגובות שעליו, מתאים למה שבקשתי כו"כ לתאר כל הענינים כמו שהם (כי העדר הידיעה גורם לעגמ"נ בהרבה יותר, מכפי ידיעות בלתי נעימות, אבל מתאימות להמציאות), ולאידך גיסא העגמ"נ מהפרטים אודותם כותב... בודאי למותר להכפיל בקשתי עוה"פ, שיודיע בפרטיות הכי אפשרית ע"ד כל הענינים.

[מובן אשר כל האמור במכתבו ובמכתבי זה, איננו ממעט בבקשתי לבקר אישים וחוגים מסוימים בהנוגע להפצת לימוד דא"ח. וכמו שנדבר קודם נסעו שהבקשה היא ללימוד חלק מתוה"ק ואשר בתקופתנו זו לא רק מצוה ומצוה ללמדה אלא גם חובה והכרח. וכנראה במוחש שלימוד זה נוגע ללימוד שאר חלקי התורה ואופנו לקיום המצות ואופנו וכו'. ואין להאריך בדבר הפשוט לפני המתבונן בעינים בלתי משוחדות.

וד"ל].

- בכלל תפקיד האדם מתחלק בשני הקוים דסו"מ ועשה טוב, ואף שידוע מאמר התקו"ז אשר שס"ה מל"ת שייכים לחלק הראשון דשם הוי', אותיות י"ה, ורמ"ח מ"ע שייכים לאותיות ו"ה דשם זה. וכמבואר הענין בארוכה בלקוטי תורה פ' פקודי ובכ"מ, בכל זה - הרי לולא בריאת העולמות ג"כ לא הי' הענין דלעבור על מל"ת, ומה שנתחדש ע"י הבריאה, ושלתכלית זו היתה ירידת הנשמה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא הוא הענין דקיום מ"ע, קום ועשה, ענינים חיובים ופעולות ממשיות, וכמובן ג"כ מהדין דנגלה דתורה - דעשה דוחה ל"ת, וד"ל...

אינו מזכיר בהנוגע לזוגתו תחי'. ובודאי זהו סימן שהשלום אתה בנסיעתה וגם בבואה לאה"ק ת"ו, ובטח גם היא באה בקישור עם סניפי נשי ובנות חב"ד, ותנצל ביקורה גם בכיון זה ככל האפשרי.

המחכה למכתביו מפורטים בכל הנ"ל, ומברכו בניצול נסיעתו וביקורו באופן הכי יעיל להרמת קרן ישראל סבא בכלל ובענין הפצת המעינות ביחוד.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

הישיבה ללימוד הקבלה שנדבר אודותה (בבקשה לברר סדר הלימודים שם

וכו') - שמה זכרון שמעון בירושלים עיה"ק, ועל הכתבת הרב אהרן זעלאטקי, שכונת נחלת ציון.

במש"כ ועוד מתבטא בזה "והעיקר... שאלה גדולה ע"פ הלכה... כמה שו"ת".

תמיהתי עליו איך העתיק דברים כאלו, אשר, במח"כ זה שאמרם לו, אין להם כל שחר.

ואין בזה כל חשש. וש"ס ערוך הוא בסוכה (נא, ב). ובשו"ע או"ח סקכ"ד. וראה שם שו"ע רבנו הזקן סעי' יא. והשו"ת הם אם אפשר לצאת יד"ח בשמיעת המגילה וכיו"ב. או להנמצא במק"א (וגם בזה רבו המתירים ודוקא בזה הוחלפה השיטה דאונגרן מתירים וספרדים מחמירים. ואכ"מ). אבל פשיטא דמיקראפאן לא גרע מהנפת סודרין דסוכה הנ"ל.

ד'תמז

מו"ה אוריאל: צימר, חיפה. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'רכט. לקמן ד'תפח.

ד'תקנג.

להפצת לימוד דא"ח: ראה אגרת הקודמת.

לולא בריאת העולמות: ראה גם לעיל אגרת ד'תכו.

שאלה גדולה ע"פ הלכה: אם אפשר לענות אמן וקדושה אחר חזן שמתפלל דרך מקרופון. בהמשך לזה לקמן אגרת ד'תפח.