ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תמח

ב"ה, י"ד סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה, נתקבל מכתבו ממוצש"ק במדבר עם המוסגר בו, ויהי רצון שמכאן ולהבא אך טוב יבשר תכה"י בטוב הנראה והנגלה. וצריך הי' להסביר לזוגתו שתליט"א - אשרי חלקה ואשרי חלקו שהשגחה העליונה העמידתם בקרן אורה כפר חב"ד, ההולך מתחזק ומתפשט, ושבמשך הימים מובטחני שיתפשט עוד יותר, בכמות ובאיכות וגם בגשמיות, ושכרם של כאו"א הלוקחים חלק בזה אין די באר.

ובמה שכותב שלפעמים מפחדת, יש לבדוק המזוזות בדירתם, והתפילין שלו. וכן, שנוסף על מה שבודאי נוהגת במנהג הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב, הנה תעשה כן בכל יום חול בבקר להפריש לצדקה איזה פרוטות - עד לאחר הלידה בשעה טובה ומוצלחת. ויה"ר שגם בזה יבשרו טוב הוא וזוגתו שיחיו. ומובן שמתענין הנני בהצלחתה בעבודתה ובהשפעה על הזולת בכלל ועל חניכי המוסד ביחוד. והשי"ת יצליחה.

בברכה לבשר טוב בכל האמור בקרוב.

מ. שניאורסאהן