ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תמט

ב"ה, ט"ו סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה צבי שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מעש"ק נשא, ומובן שמה שכותב שכשתהי' הזדמנות לנצל אותו בפעולות להחזקת היהדות יעשה זה תומ"י, אין זה מספיק, וכידוע הביאור בלשון רז"ל, עוסק בדברי תורה, שזה צ"ל ע"ד הנהגת האדם בעסקו, שאינו יושב בביתו ומחכה שיבואו אליו וישאלוהו אם יש לו סחורה פלונית ואם רוצה להרויח וכו', אלא שבעל העסק משתדל ומתייגע בזה, וכהלשון אנו רצים והם רצים, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר, ומובן דלא לדרשא קאתינא אלא לשינוי לטוב בפועל, והשי"ת יצליחו.

וביחוד אעורר אותו בהנוגע לפעולות בשטח נשי ובנות חב"ד אשר מתאוננות הן שמעטים ביותר אנ"ש העוזרים להן בעניניהם, והרי זה עתה אזלינן מזמן מתן תורתנו שהסדר בזה הי' כה תאמר לבית יעקב ואח"כ תגד לבנ"י וכביאור רז"ל.

ואחכה לבשו"ט בכל האמור ומתוך בריאות כדבעי.

בברכה.

ד'תמט

נדפסה בלקו"ש ח,כ ע' 626 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה צבי: מלצ'יק, יפו.

עוסק: ראה גם לעיל אגרת ד'רצט, ובהנסמן בהערות שם.

אעורר אותו: לעיל אגרת ד'תכט.