ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תנו

ב"ה, י"ז סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' סיון, נכון במאד מה שכותב שמחפש מזכיר להישיבה מתאים לעניני המזכירות ולענינים של כספים וכו' והוצאה בכגון דא הכנסה היא, ובפרט שמוכרח הוא בהתאם עם התפתחות הישיבה.

ובמ"ש אודות בי"ס לנערות, גם זה לדעתי מוכרח הוא וכמ"ש כמה פעמים, ובכדי לפצות דעת הבע"ב והחוששים וכו', הנה - בל"נ - אסלק המשכורת של המורים, מנהל וכיו"ב, דשני חדשים הראשונים דבית הספר זה, ובודאי במשך שני חדשים יוכלו לבסס מעמד הכספי, ומובן שיכול לפרסם זה, אלא שצריך להתיישב ולהתייעץ מתי העת המוכשרה לפרסום ענין זה בכדי שתהי' התועלת גדולה ככל האפשרי, ומובן שגם אופן הפרסום יכול לסייע בזה, היינו שיעשו מעין התחרות, שכיון שיראו שמכאן מספיקים ההוצאה לשני חדשים הראשונים, הרי פב"פ יקח על עצמו סכום כך וכך וכו'.

לפלא שאין כותב איך ניצלו ימי זמן מ"ת, ובטח גם עד"ז ימלא בהזדמנות הכי קרובה.

בברכה.

ד'תנו

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי': סרברנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'נה, ובהנסמן בהערות שם.

בי"ס לנערות: ראה גם לקמן אגרת ד'תרלא.