ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תנז

ב"ה, י"ז סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב שמציעים לו נכבדות וכבר התראו וישר הדבר בעיני שניהם, אבל ההורים של המדוברת אין שבעים רצון, ומבארים שהסיבה הקושי לזווג אשכנזי וספרדי.

ואם זוהי המניעה היחידה, בודאי יש להסירה כיון שבפרט בשנים האחרונות מאות ואלפים שידוכים נעשו בין האשכנזים והספרדים והזיווגים עלו יפה, ועליו למצוא ידידים אשר יתדברו עם הורי המדוברת יבררו את כל האמור וישפיעו עליהם בכיוון הרצוי והטוב באמת, והשי"ת ינחהו באופן טוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

לפלא שאינו מזכיר דבר על דבר לימודו וההוספה בזה מזמן לזמן, וכנודע מאמר רז"ל מאן דלא יוסיף כו' וכל המוסיף מוסיפין לו, והרי התורה היא הצנור והכלים להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך לאדם בגשמיות וברוחניות.

בודאי יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים ושומר עליהם ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א