ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תנח

ב"ה, ח"י סיון, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד המשתתפים בכינוס השנתי של איגוד

הרבנים

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

במענה על הודעתם דבר הכינוס של איגוד הרבנים, הנני להביע ברכתי שיהי' כינוסם לשם שמים אשר סופו להתקיים בפעולות של קיימא, קיימא מן התורה - העומד להתקיים לעולם. ויצליחו בקבלת החלטות טובות בחיזוק היהדות, לימוד התורה ביראת שמים וקיום מצוותי' בהידור.

ובזה אעורר על שני ענינים, אשר צורך השעה דורש תשומת לב מיוחדת אליהם:

(א) ידוע ההרס והחורבן שגרמו התנועות הקונסרוטיוית והרעפארם, תנועות שאינן מודות בתורה מן השמים, התורה ופירושה, הוא - תורה שבעל פה וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש - שהכל ניתן למשה מסיני,

אשר אף שהגדרתן וענינן ברורים ומוחלטים בתורתנו תורת חיים, וכלשון הרמב"ם (הל' תשובה פ"ג ה"ח),

הרי, לרגלי בלבול המוחות בעקבתא דמשיחא, עלה בידי מסיתים ומדיחים מדרך הוי' - להוליך שולל כמה נפשות בישראל הולכות תום, על ידי פיתוים אשר יסודתם בדעות כוזבות וכפירה בבורא עולם ומנהיגו.

אבל, אף אם נבנו עושי רשעה - נדברו יראי הוי' איש אל רעהו ונתעוררו רבנים החרדים לדבר ה' וחברי איגוד הרבנים בתוכם להעלות על שולחן מלכים, מאן מלכי רבנן עבדי מלך מלכי המלכים הקב"ה, שאלת היום

- ומשקיפה גם שאלת התקופה, תקופת השמים חושך לאור ואור לחושך - והיא:

המותר לשומרי תורה ומצוה להשתתף בארגונים אשר בהם נכנסים גם ראבבייס בתור ראבבייס מייצגי תנועת וחוגי הריפורמים או השמרנים (קונסרוואטיבים), השתתפות בתור יחידים (וכמו בניו-יורק בארד אוו ראבבייס וכיו"ב), או השתתפות בתור ארגונים (וכמו בסינאגאג קאונסיל),

פעולה, אשר לבד ענינה מצד עצמה, אומרת היא

- וכבר מתפרשת כך על ידי אלפים ורבבות מבני ישראל במדינה זו ומחוצה לה -

אשר תנועות השמרנים והריפורמים הן תנועות בתוך מסגרת דת ישראל ח"ו, ולא מבחוץ למסגרת זו, וכפירה בדת ישראל ותורתה.

ודרישת השעה היא, אשר כל המשתתפים בכינוס יודיעו עמדתם ברורה ומוחלטת בקהל רב וקבל עם, וגם יפנו בקול קורא לכל מקום אשר השפעתם מגעת:

עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, ואנו כולנו אין לנו אלא דעת תורת אמת לאמיתו, תורת הוי' האלקים.

כי שתיקה בהנוגע לענין זה, ואפילו ניסוח פסק דין בלתי מוחלטי ככל הדרוש,

מתפרשים בפועל ובפומבי - כהיתר ההשתתפות באירגונים האמורים ומוסיפים אומץ להמשתתפים.

ואילו לא בא כינוסם אלא לתקן מצב מבהיל הרסני זה - דיו.

(ב) עובדא משמחת היא, אשר בזמן האחרון הולך וגדל מספר תלמידי הישיבות, הישיבות הקטנות, הת"ת וכיו"ב. ואותותי' - תנועה בכלל להרבות בלימוד התורה.

והנה גזרת לימוד חובה מחייבת תכנית לימודי חול עד גיל ידוע. והתכנית כוללת בתוכה גם מקצועות שאין החוק מחשבם להכרחיים כל כך, שלכן מקצרים בהם במוסדות חינוך מסוימים בתנאים ידועים.

בהביא בחשבון, אשר מספר השעות המוקדש ללימודי קודש בת"ת, ישיבות קטנות וכו' - אינו מספיק כלל,

ההכרח לארגן השתדלות מסודרה ומסורה במשרדים המתאימים, ומה טוב

במשרדים הכללים הפעדעראלים, אשר על פי דרישת מספר מסוים של הורים או בבתי ספר מסוימים - ינכו מספר שעות מלימוד מקצועות האמורים ויוקדשו גם שעות אלו ללימוד התורה.

ובשנים אלו אשר רבה הבהלה ועמקה הדאגה למצבו המוסרי של הנוער, מצב הדורש תיקון דחוף רב ועיקרי. והדתיות ולימודי דת - הם, כהודאת רוב וטובי המחנכים, רסן ותריס בפני פורעניות ומצב זה,

סיכוים קרובים לודאי, אשר תצליח השתדלות זו כשתעשה במרץ ובפעולות ודברים היוצאים מן הלב.

והרי רובם ככולם של חברי האיגוד - מתפקידיהם העקריים - הנהלה או השתתפות בישיבה, ת"ת וכו',

ובעיא האמורה קרובה ללבם ואחראים הם עלי'.

ולפום גמלא שיחנא.

בכבוד ובברכה, בחתימה מעין הפתיחה, לפעולות בקודש ובהצלחה,

מנחם שניאורסאהן

ד'תנח

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 261 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

להשתתף בארגונים: ראה גם לעיל ד'שו, ובהנסמן בהערות שם.