ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תנט

ב"ה, ח"י סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שזה זמן רב ביותר, שאין ממנו כל ידיעות, וגם ברשימות אלו המשתתפים בהפצת המעינות (אשר יגיעו גם) חוצה, שמודיעים לכאן שמותיהם מזמן לזמן, הנה בתקופה האחרונה נפקד שמו. ולפלא הדבר, שהרי בכל ענין דקדושה נאמר מעלין בקדש.

ואף שהוא דרבנן, וכדברי רבנו הזקן (בשולחנו הטהור או"ח סוף סי' ל"ד - אלא שהוא בחצאי עגול -) הרי לא רק שחמורים ד"ס מד"ת, אלא שגם ערבים ד"ס מד"ת, ובפרט שכשיודעים ההבטחה דצדקה תרומם גוי אשר הפצת המעינות היא צדקה הכי נעלית - אף כי ברוחניות - ושכרו בצדו כפירוש רבנו הזקן בתו"א בתחלתו דנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, דפשוט שצריך להשתדל בזה ככל האפשרי. ומתוך שלא לשמה, דמעיקרא כי קעביד אינש אדעתי דנפשי' קעביד, הרי סו"ס באים לשמה.

המחכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ד'תנט

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 531.

ואף שהוא דרבנן: ראה גם לעיל אגרת ד'שכד, ובהנסמן בהערות שם.