ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תסא

ב"ה, ח"י סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה זאב וואלף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק נשא בצירוף רשימות אנ"ש להזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ונדבת לבב כאו"א יכול להכניס לקופת רשת אהלי"י ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו, כי ידוע אשר מלאכה זו מלאכת שמים היא, ושננתם לבניך הוא אחד היסודות דקיום בני ישראל, וכמרז"ל שישנם תישים כשישנם גדיים, ויה"ר שבקרוב נזכה לקיום היעוד הקטן יהי' לאלף והצעיר לגוי גדול.

בברכה.

נ.ב.

בודאי נוטל חלק בשיעורים הנלמדים ברבים, נוסף על שיש לו גם שיעורים לעצמו.

ד'תסא

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 346 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה זאב וואלף שי': זלמנוב, תל אביב.