ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תסג

ב"ה, י"ט סיון, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הדר. חיים שי' ביינארט

שלום וברכה!

זה לא כבר נתקבל מכתבו מיום ט' באייר, ובעתו נתקבל על ידי דר. שלמה שי' איידלברג מניו-יורק החוברת תדפיס חיבורו "המשפטים מטעם האינקוויזיצי' בטולידו כו'". ותודה עבורה, ובטח ישלח לספרי' אשר על ידי גם שאר פרסומיו, כיון שהספרי' היא גם לתועלת הרבים, ות"ח למפרע.

כיון שכ' מגזע חב"ד ונין ונכד לזקני אנ"ש, הרי אמרו רז"ל זרוק חוטרא לאוירא אעיקרי' קאי, ותקותי שכן הוא בפועל אצל כ', ולא רק בימי סגולה דשבת ומועד וכדו', אלא גם בחיים היום-יומיים, וגם מנצל השפעתו על זולתו בכיוון זה. כי הרי ענין הזריקה נתקיים בתקופתנו זו בכל אחד ואחד מאתנו, אוד מוצל מאש, שלכן האחריות גדולה פי כמה, האחריות כל אלה שההשגחה העליונה השאירה לפליטה שהוא להחיות עם רב.

ובפרט אשר כ' מקצועו הוראה והשפעה על הנוער, וכל אלה שההשגחה העליונה העמידתם בשטח החינוך, באיזה מקצוע שיהי', מוכרח שישפיע על תלמידיו למילוי תפקידם הפנימי והעקרי, הוא חיים בדרך תורתנו תורת חיים ומצוותי'.

וידוע אשר הנוער אינו סובל פשרות, ודוקא כשנותנים להם דבר אלקים במילואו וטהרתו רוכשים לבם, שלא כדעת הטועים החושבים שע"י קולות ופשרות וכו' ירכשו אימון לבם, והאריכות לדכוותי' אך למותר.

וע"י חינוך מסורתי בלתי פשרות מכשירים את המחונך לחיים מאושרים באמת, זאת אומרת אושר הגופני והרוחני גם יחד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תסג

ובעתו נתקבלה: ראה לעיל אגרת ד'רפג.

אינו סובל פשרות: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ג'תתט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תרד. ד'תרי.