ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תסד

ב"ה, י"ט סיון, תשט"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מי"א סיון, בו כותבת אודות ביקור ביחד עם ילידיהם שיחיו באה"ק ת"ו. - ולפלא קצת, כי כמדומה חו"ד רופאים היא שעד מלאת לתינוק שנה שלימה, לא לטלטלו מחוץ למדינה ולמקום דשינוי האויר המים כו', ובפרט שהעיר בה נמצאת הנה כפי השמועה האקלים שם טוב ונוח ומבלי שינוים גדולים משבוע לשבוע או גם מתקופה לתקופה, מה שלא תמיד הוא ב... ובפרט בעונת הסתיו והחורף.

בטח שמעה ע"ד מענה כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לאחד, שלאחר ששאל אצלו במסחר שלו מסחר העצים וקבל מענה מכ"ק מו"ח אדמו"ר וסיים המענה בהצעה בנוגע לקיום מצות מעשיות בהידור וכו', והשואל התחיל להשתמט באמתלאות שונות, כיון שלא רצה להשיב פני כ"ק מו"ח אדמו"ר ריקם, ואמר לו כ"ק מו"ח אדמו"ר, ראה זה פלא, בודאי גם לדעתך הנני מומחה גדול יותר בעניני יהדות תורה ומצות מאשר במסחר עצים, ובפרט שידוע לכל שלעניני תומ"צ ואורח חיים ישראלי הקדשתי כמה מימי שנות חיי, ובזה התעסקו אבותי ואבות אבותי, כל משך ימי חייהם, ובכל זה פשוט הוא בעיניך לשאול אצלי בהנוגע למסחר עצים ותיכף ומיד קבלת עצה שלי, ע"מ להביאה בפועל, ודוקא בהנוגע לאותו הענין שבזה הנני לדעתך מומחה גדול ומומחה בן מומחה, הרי לא זה בלבד שלא שאלת אותי אתה במקצוע זה, אלא שגם לאחר שאמרתי לך הוראה ברורה ובהסברה שזהו טובתך האמיתית, לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, פשוט בעיניך שאין אתה מקבלה ורק שמחפש אתה ביטוים מנומסים איך להשתמט מכל הדבר.

הנמשל מכל האמור בטח מובן ואין צורך להאריך בו...

בברכה לבשר טוב בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תסד

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 471 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

בטח שמעה: ראה גם לעיל ח"ד אגרת א'לו. לקו"ש חי"ז ע' 527.