ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תסה

ב"ה, י"ט סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה סעדי' שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד סיון... מ"ש של"ג בעומר וחה"ש עבר באופן של בדידות, תמוה הדבר, שהרי כ"פ עוררתי על הנמצא בדברי נשיאינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובכמה משיחותיהם, אשר כאו"א מאתנו במקומו עליו להביט על עצמו כשליח לא רק בהנוגע למצוה מיוחדה ולזמן מיוחד ואפילו לא רק לעניני תורת החסידות והדרכותי', אלא שבכל עניני היהדות שיכול לפעול על זה - ה"ה הממונה בפועל - בדרכי נועם ושלום על זה במקום פלוני ובזמן פלוני, ולפום גמלא שיחנא, וכיון שנמצא בצפרו משך כמה חדשים ושנים, האומנם אפשר לומר שאין בין כל התושבים בע"ב ועאכו"כ מהמשרתים בקדש המוכשרים לקבל א חסידישן ווארט, ועוד יותר מפתגם - חסידישע הדרכה, ובודאי גם בזה למותר האריכות.

בברכה לבשר טוב בכל האמור... ובברכת הצלחה בעבודתו בקדש,

מ. שניאורסאהן

ד'תסה

מו"ה סעדי': ליברוב, צפרו. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שכח, ובהנסמן בהערות שם.