ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תסו

ב"ה, כ' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בעיה"ק ירושלים

תבנה ותכונן ע"י משיח צדקנו, במהרה

בימינו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ח אייר עם המוסגר בו, שהתארך קצת דרך הילוכו, בו כותבים מפעולותיהם הטובות בשבועות שעברו, ואחכה להמשך מכתביהם מבשרים טוב בהנוגע להשבועות שעברו מאד וביחוד בניצול זמן מתן תורתנו בהפצת המעינות חוצה בכל הכיוונים.

תקותי חזקה שנפגשים מזמן לזמן עם זקני אנ"ש ומתייעצים עמהם, וכנודע ומפורשת הוראת רז"ל בתועלת הדבר, והשי"ת יצליחם להגדיל פעולותיהם מתוך הרחבת הדעת אמיתית ובודאי ישולם להם כ"פ ככה גם בעניניו הפרטים של כל או"א.

בברכה להצלחה מופלגה ולבשו"ט.