ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תסח

ב"ה, כ' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אלכסנדר זיסל שי'

שלום וברכה!

לאחרי שזה רבות שמעתי אודותו ואודות פעולותיו בכלל ובשטח החינוך בפרט, נעם לי עצם העובדא לקבל מכתבו, ובו ראשי פרקים מאשר עבר עליו והסתדרותו עתה.

אף שתמהתי וגם נצטערתי קצת לתוכנו ובעיקר לרוחו החדור עצבות ועוד יותר מזה, וכותב הנני שגם תמי' בעיני וטעמי ונמוקי בזה אשר כיון שהשגחה העליונה העמידתו בקרן אורה שניתנה לו האפשריות לעבוד בחינוכם הכשר של בני ישראל, הרי זוהי הוכחה ברורה שניתנו לו הכחות למלאות תפקיד הכי נעלה זה, כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ובמילא אין הדבר תלוי אלא ברצונו, ואם רק ירצה באמת ובהחלט בודאי יתגבר על המכשולים והמניעות וגם על ההעלמות וההסתרים, ואפילו את"ל שהעצבות יסודה במה שלעת עתה לא עלתה בידו לשפר החינוך האמור ככל הדרוש, הרי נוסף על המבואר בתניא ובכמה מקומות שבכל אופן העצבות מופרכת ואינה אלא מזיקה, הרי ידוע הוראת נשיאנו הק' טובה פעולה אחת מאלף אנחות, ובפרט שבטבע האדם שכשהוא מתאנח מרגיש קצת שביעת רצון שמצטער על הדבר ואין זה מוסיף מרץ בפעולות למלאות הגרעון.

מובן שבכל האמור לא לדרשא קאתינא, אלא להביע דעתי ברורה ומוחלטת, שזכות גדול ביותר הוא מה שפעולותיו הן בשטח החינוך, כי לא כל אדם זוכה לזה, ובפרט בתקופתנו זו, אלא כי בכל הענינים דתורה ומצוה נותנים מלמעלה היכולת והכחות ומצוים ג"כ ובחרת בחיים, אבל סו"ס על האדם להיות הבוחר מרצונו הטוב ובבחירתו חפשית, אלא שכל אלו שהיו בכותלי ישיבת תומכי תמימים נאמר עליהם, א חסידישע שטיקל ברויט - לחם - גייט ניט פארלארען ח"ו ונותנים להם תוספת התעוררות וגם אי-שביעת רצון מהעדר הפעולות ומעודדים ומחזקים אותם מזמן לזמן על ידי רמזים, ולפעמים גם הוראה באצבע, ובודאי כשיתבונן במה שקרה לו במשך הזמן האחרון ימצא כמה הוראות ורמזים אלו, ותקותי שבמקצת עכ"פ כבר גרמו לפעולות ממשיות ועוד יוסיף בהם הלוך והוסיף.

בטח יודע תוכן המברקים שלי והמכתבים לתושבי כפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו בב"א, ודברי אלה לכל אנ"ש ובכלל להחרדים לדבר ה' מכוונים הם, ופשיטא כי לתמימים ולאלו אשר זהו המקצוע שלהם, ותקותי חזקה שככל שביכולתו ועוד יותר יסייע בהחזקת כפר חב"ד והמוסדות אשר בו והתפתחותם הן בכמות והן באיכות, וינעם לי לקבל ממנו בשו"ט גם בזה.

המורם מכל האמור בהנוגע אליו ולסיום מכתבו... הנה כנ"ל נמצא הוא בקרן אורה, כי יכול להדליק נשמות ישראל, נר ד' נשמת אדם של כו"כ מבני ישראל באור וחמימות חסידותיים, ופשיטא שמ"ש שמטריח אותי בקריאת מכתבו, הנה אדרבה ואדרבה, ובטחוני חזק שבמכתביו הבאים יופחת העצב הלוך ופוחת ותתגדל השמחה הלוך והוסיף שמחה של מצוה דוקא דקירוב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור בקרוב.

ד'תסח

נדפס בלקו"ש חי"ב ע' 211 והושלמה ע"פ העתק המזכירות והעתקה.

מו"ה אלכסנדר זיסל: בונין, רעננה.

המברקים שלי והמכתבים: ראה לעיל ד'שג, ד'תד.