ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תע

ב"ה, כ"א סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ חו"ב צנמ"ס עוסק

בצ"צ

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק. ת"ח על מה שדבר בענין הוצאות הנסיעה דבחורי ישיבתנו לאה"ק ת"ו למשך איזה שבועות - בהתאם לתוכן מכתבי אליו בזה, וכנראה שלא ביארתי דברי כדי צרכם, כי אף שבטח הוצאות האש"ל באה"ק ת"ו הם לפ"ע שוים להוצאות הנסיעה, וכמדומה שכתבתי ג"ז במכתבי, הנה בד"א - אם יסעו הנ"ל ע"י זרים ויתארחו בבתי זרים, היינו שצריכים לשלם בעד האש"ל, שכן הוא בתלמידי ישיבות אחרות הנוסעים לאה"ק ע"י המחלקה דסוכנות שמתעסקת בזה. משא"כ בנדון דידן שאם תהי' ברשותי הוצאות הנסיעה, תקותי חזקה שאוכל לסדר עניני האש"ל בכפר חב"ד בישיבות חב"ד תו"ת לוד וכו', באופן שיהיו הוצאות מינימליות ביותר וביותר, משא"כ בהוצאות הנסיעה שאין בידי יכולת זו [במה שאמרו לו, שהכרטיסים צריכים לשלם ע"י הסוכנות - דוקא במטבע זר, גם זה תמוה, שאף שמובן שלא יסעו בספינות כו' כיון שהן נוסעות בש"ק, יכולים לסדר הנסיעה ע"י אוירון אל-על, ואף שבהתכנית שלי שיבקרו בדרך נסיעתם איזה ימים בישי' תומכי תמימים בצרפת וכיו"ב, גם זה בקל לסדר כיון שאל-על עובר דרך לונדון, ויפסיקו שם נסיעתם מאוירון אחד להשני של אל-על ובינתים יסעו מלונדון לצרפת וחזרה על הוצאות עצמם, וק"ל]. ובודאי אם תהי' הזדמנות בידו להעלות עוה"פ שאלה הנ"ל על סדר היום - יעשה כן ויתאמץ בזה, ובפרט, כמו שכתבתי במכתבי הקודם, שרואה הנני בזה עדוד הכי גדול לאנשי הכפר ולהתפתחותו...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תע

מוהרש"י: זוין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שי, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי: לעיל ד'תב. על נסיעת השלוחים ראה לקמן אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.

נוסעות בש"ק: ראה לקמן ד'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.