ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תעג

ב"ה, כ"ב סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומה שכנראה ממכתבו זה תמה שלא כתבתי תיכף להמאורע, הוא במכש"כ וק"ו מאהרן כהן גדול, שהעיד עליו הכתוב וידום עאכו"כ לאנשים כערכנו...

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.

ד'תעג

להמאורע: בכפר חב"ד שאירע בער"ח אייר, דלעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

וראה גם לקמן אגרת ד'תקו.