ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תעח

ב"ה, כ"ד סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י סיון, בבשורה טובה שמפיץ ספרי חב"ד במדה האפשרית, ואף שאינו מפרט בזה, הרי כפי דרישת השעה, ובפרט שמתקרבים אנו לקץ גלותנו, וידוע המענה דמלכא משיחא לכשיפוצו מעינותיך חוצה, שהפצת ספרי חסידות הוא אחד הדברים בזה, מובן שצריך להתאמץ ולהוסיף בזה כהנה וכהנה, וידוע מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, שאם עד עתה הפיץ במדה האפשרית צריך להתעסק גם בהגדלת המדה והוא ע"י תעמולה בעצמו וע"י אחרים בהכרח לימוד תורת החסידות וכו', ובפרט שתעמולה זו מצ"ע ג"כ הכרחית וחיונית היא, וכיון שהאמור הוטל על כל אחד ואחד מדורנו זה המכיר בחובתו וזכה להוודע ממאור שבתורה זוהי תורת החסידות, בודאי ניתנו לו הכחות למלאות ציווי וחובה זו, והשי"ת יצליחו שיהי' בלי עכובים ובמדה גדולה הולכת וגדלה עוד יותר.

כבקשתו אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה להצלחה בהנ"ל.

ד'תעח

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 613.