ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תעט

ב"ה, כ"ה סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י לירחא תליתאי, בו שואל מה על זוגתו תחי' לעשות.

- וכבר מלתו אמורה בתורתנו הק' תורת חיים, והוא בשלשת המצות העיקריות "הח"ן" שניתנו לנשים ובכל המצות שמחויבים בהם, וכמפורט בשו"ע לרבנו הזקן הלכות ת"ת סוף פרק א', וכבר נודע דרז"ל על הפסוק כל כבודה בת מלך פנימה, שעל ידי הנהגה בצניעות כיסוי הראש זוכים לבנים וכו'.

ובמ"ש אודות הסתדרותו בעתיד, מובן שכאו"א שיכול להשפיע בהחזקת היהדות והפצתה ב... ובפרט מתושבי... צריך לעשות בזה ככל יכולתו, ובודאי שככל שאר מצות התורה, ובפרט בהצלת נפשות מישראל לחיי העוה"ב מוסיפים בברכת השי"ת והצלחתו להמתעסקים בזה בבני חיי ומזוני רוויחא, וע"פ זה פשוט שעליו ועל זוגתו שיחיו, כיון שחוננו השי"ת בכשרון לחנוך לפעול בכל המרץ בשטח זה בין אחיו אשר ב... במרץ הכי גדול.

לפלא שאין מזכיר משיעורי לימוד שלו בתורת החסידות נוסף על שיעוריו בלימוד הנגלה, ונוסף על שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשר טוב בכל האמור.