ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תפב

ב"ה, כ"ה סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומה שאמרתי לו עכ"פ מקצת קבלת עול, כי לו הי' מרגיל את עצמו עכ"פ במקצת קב"ע הי' ספק אצלו בשיקול דעתו ואפילו על החלטותיו שאפשר שאינן נכונות, ושמה שנדמה לו אחרת הוא מפני כהודעת חז"ל שאדם קרוב לעצמו וכו' ובמילא קודם שהי' עושה צעד עוקצני או צעד הנוגע בענינים הכללים הי' מתייעץ עם מי שהוא אחר שאינו נוגע בדבר.

כפי שכבר הורגלתי, מוכרחני להעיר תיכף על אתר ולהבטיח (באווארענען) שאין כוונתי בזה לומר שבענין פלוני ופלוני הוא האשם בכל המאה אחוז ופב"פ צודק בכל המאה אחוז, ובכלל לא עד"ז דן הנני במכתבי זה, אלא על ההנהגה הכללית. ובמלות אחרות אשר כשלומדים כל הענינים בספרי חסידות ובשיחות קדש מקבלים אותם בטוב, אבל כשבא לפועל תומ"י מחליטים ובהחלט גמור שכל האמור בספרים הנ"ל הוא בנוגע להזולת.

ובתור דוגמא ואסתפק רק בענין אחד שאם הי' נחקק במוחו הכתוב בשורות הראשונות דריש פרק מ"א בתניא (דף נ"ו עד סוף עמוד א'), ובאמת די ומספיק השורה וחצי האחרונות דעמוד זה, והנה ה' נצב עליו ומביט עליו ובוחן כליות ולב, הרי בטוחני שכל הדבורים החריפים... לא הי' אפילו קס"ד שידברם ופשיטא שלא הי' באים לפועל אפילו בביטוים הרבה פחות חריפים...

בברכה.