ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תפג

ב"ה, כ"ז סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו'

מו"ה יחיאל מיכל יהודה ליב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ז סיון, ויה"ר שבקרוב יבשר טוב מהמשך הפעולות אודותם כותב במכתבו זה, המשך בהנוגע אל הפועל, ושיהי' באופן של קביעות וע"י שתהי' קביעות בזמן וקביעות בנפש של המארגנים תתבסס הקביעות ותמשיך אלי' גם את אלו שלעת עתה אומרים בנפשם שאינם עדיין מאנ"ש.

בודאי ינצל ככל האפשרי המצאו במקום חדש וישפיע על הנמצאים עמדו ככל האפשרי והדרוש ובאופן שגם לאחרי חזירתו משם בשעה טובה ומוצלחת יומשך הקישור שישמש צנור להחדרת התורה ומצותי' מוארים באור וחום תורת החסידות, ויה"ר שיהי' בהצלחה מופלגה והשפעתו תפעול בהמושפעים טופח ע"מ להטפיח, וע"ד פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הידוע שהשלימות הוא בלדת הנכד, שמזה מובן שעד"ז הוא בלבניך אלו התלמידים ששלימות המשפיע הוא כשיש תלמיד לתלמידו, ולהעיר מהתוספתא עדיות בסופה הובא באגרת דרב שרירא גאון, נעתקה בערוך מע' אביי. ס' יוחסין, דכשיש תלמיד לתלמידו קורין לו רבן.

בברכה.

ד'תפג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 471 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי': זלמנוב, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'רפב, ובהנסמן בהערות שם.

וע"ד פתגם: ראה גם לקמן אגרת ד'תקמד.