ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תפד

ב"ה, כ"ח סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ו וכ"ב סיון, ובמ"ש אודות שילוח ניירות בשביל עוד שני תלמידים. הנה מראש צריך לשער התועלת להזולת ואצ"ל התועלת לעצמם של הנוסעים לכאן, וכמו... שביקר כאן בחג השבועות, ואתענין לדעת אם חזר דא"ח בחזירתו וערך התועדות וכו' ובאותיות פשוטות, אם זה שנתוסף לו בביקורו האט דאס אויסגעשלאגען די הוצאות. ומובן שעפ"ז צריך לבחור מהות הנוסעים לכאן וגם להתנות עמהם מלכתחלה, אף שמובן גם כן שאין לתבוע דאס זעלבע בא אלעמען שאין דיעותיהם שוות וכלשון רבנו הזקן שאין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל ומתעורר שכל חבירו, אבל הצד השוה בכולם שצריכה להיות תועלת לעצמו ותועלת להזולת, ואחכה ממנו לידיעות בזה.

בהנוגע להניירות שלו, הנה נמסר להמשרד.

בברכה לקיץ בריא מוצלח ולהכנות כדבעי ליום הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל.

ד'תפד

מו"ה ניסן: נמנוב, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'פג, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ד'תקפה.

להתנות עמהם: ראה גם לקמן אגרות ד'תקפה. ד'תרכח. ד'תרמו. ד'תרפג.