ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תפו

ב"ה, כ"ט סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... איני יודע אם תהי' תועלת נוספת במה שאכפול עוה"פ נקודת השקפתי בזה, ובכל זה אנסה בקיצור נמרץ, והוא:

שבימינו אלה, ובפרט אצלו, נראה במוחש שפרנסתו הגשמית ופרנסתו הרוחנית היינו מספר מושפעיו לוקחי חבל בשמיעת שיעורים, ריבוי מספר המתפללים בביהכ"נ, וכיו"ב, תלויות זו בזו.

ב) אף שמשתדל אני לעורר גם בע"ב מביהכ"נ שלהם שמכיר אני אותם לעסוק בהתפתחות ביהכ"נ, מובן שהם בע"ב ולא משרתים בקדש, שמזה ברור שפעולותיהם בשטח זה מוגבלות, משא"כ למשרת בקדש שזה עיקר ענינו.

ג) נוסף על כל זה בכלל ההנהגה דמלאכתו נעשית על ידי אחרים, כפי המבואר ברז"ל היא הנהגה דלע"ל, וגם זה רק בהנוגע לחרישת שדות וכו' ולא לענינים הקשורים בתורה ומצות.

ד) נוהגים הרבנים הצעירים שבמצב כשנזקקים לפתח ביהכ"נ שאין סומכין בזה על איזה בע"ב שיהיו אף שמשתדלים לנצל השפעתו ולעוררם לעשות בזה ביותר וביותר אבל הם הנוטלים חלק בראש, ואפילו בפעולות הנעשות ע"י הבע"ב הם העומדים אחורי הפרגוד ונותנים זריקות מזמן לזמן.

ה) בהנוגע לקהלתו, הנה אירע למעלה מדרך הטבע שאיזה מהבע"ב מוכנים לפעול יותר ממה שאפשר הי' לקוות מהם, והם המעוררים ודורשים מאתו שישתתף הוא בפעולות, שזהו היפך הגמור מהנהגה שצריכה להיות, ולהבהיר המצב לבאר דעתי עוד יותר הנני חוזר את מה שאמרתי לו איזה פעמים שמההכרח הכי גדול שיבקר בבתי בע"ב או עכ"פ שיפגש עמהם לעתים קבועים, ואין מספיק בזה דבור טלפוני ועאכו"כ שגם דבור זה אינו או שהוא לעתים רחוקות ביותר, ואף שמובן שאין דעתי נוחה כלל מהנהגת ארצוה"ב שהרב הוא א סאשעל ווארקער, אבל מובן ג"כ שאין לחכות בחיזוק והרחבת ביהכ"נ שלהם עד שתשתנה הנהגה זו דארצוה"ב, ולכן מוכרח שיבקר ויפגש עם שכני ביהכ"נ לעוררם לבא להשתתף בהשיעורים בביהכ"נ כו' וכו'. ובמה דברים אמורים שיהי' זה בהצלחה כשיוקלט אצלו הרעיון שזהו טובתו האמיתית עוד יותר מאשר טובתם של הבע"ב, וכבר ידוע הפתגם החסידותי מדברי רבנו הזקן, שמה שלומדים בדרכי עבודת השם מהנהגת גנב, וכמאמר המשנה איזהו חכם הלומד מכל אדם, שאף שבפעם הראשונה אינו מצליח בכ"ז מנסה עוד פעם ועוה"פ.

ויהי רצון ששורותי אלה המועטות בכמות תספיקנה ויודיע אז ער האט זיך אריינגעווארפען בהעבודה בכל עניני בית הכנסת אפילו אלו שאין מתן שכרם בצדם תיכף און האט זיך אריינגעווארפען בשמחה ובטוב לבב און אן מרה שחורה, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט.

ד'תפו

הפתגם: ראה גם לעיל ח"ה אגרת א'שכט.