ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תפז

ב"ה, כ"ט סיון, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ"ד סיון, נעם לי לקרות בו שהשתתף בפועל בחלוקת מצה שמורה. אף שלפלא סיומו בסעיף זה שכמעט שלא נודע שזה בא ביזמתו, כי זהו עניוות שלא במקומה, ובודאי שלו הי' נודע שפעולה זו שייכת אליו והוא הגורם הי' זה מביא שישמעו לדבריו ולתעמולתו ע"ד לימוד תורת החסידות והליכה בהדרכותי' ומנהגי' וכו'.

ואף שאין צועקין על העבר, כותב הנני בזה כיון שבודאי מזמן לזמן מזדמנים ענינים כגון דא, ודעתי בהנהגה הוא כנ"ל, וכידוע מאמר הרה"צ הרה"ג הרה"ח ר' הלל ז"ל מפאריטש, שכל מה שעושה הוא כדי שיוקלט אצלו בטוב ענין חסידותי, ועד"ז בדורנו עקבתא דמשיחא שביאתו תלוי בהפצת המעינות, הרי זה צו השעה לנצל כל הזדמנות וכל ענין לתועלת ההפצה האמורה, ובפרט הנמצא במקום שאין שם איש עוסק בזה.

במ"ש אודות לימוד הנהלת חשבונות, הרי כיון שכבר התחיל בזה ושילם שכר הלימוד ימשיך ויסיים, ויה"ר שיהי' בלי טרחה יתירה.

ומ"ש אודות... שתליט"א ואשר מתייעצים עם שני רופאים מומחים בלי ידיעת אחד מהשני, הנה כדי שלא יהי' בלבול לאחר זמן, נכון שקודם גשתם לפעולה יסדרו באופן דיפלומטי אם אפשר שיתדברו הנ"ל ביניהם לטפול... מובן שבאם הענין יביא לרוגז וקפידא של אחד מהנ"ל, יש להסתפק במה שיציעו החוות דעת של שני הרופאים לפני הרופא המשפחתי שלהם ויתייעצו אתו.

במ"ש אודות השיעור לפני החילים הדתיים שזה תלוי ברצון המשתתפים וכו', ותוצאות כל הטעמים מספר מועט, - כבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בדיוק מאמר רז"ל עוסק בתורה שצ"ל דוקא ע"ד עסק, שאין הבעל עסק יושב בחדרו חדר לפנים מחדר ומחכה עד שיבוא מי שהוא לשאלו אם יש לו סחורה המתאמת בשבילו, אלא אדרבה, הוא הרץ ומחפש אחרי קונים ודוקא במקום שרבים מצוים עוברים בו, ובודאי לדכוותי' אין להאריך בהמשל ולא בהנמשל, ורק להדגיש הנקודה אשר השגחה העליונה נתנה לו האפשריות להדליק כמה נרות, וכמ"ש נר ה' נשמת אדם ולהאיר לא רק חלקו אלא גם חלקם בעולם באור תורה ומאור שבה זוהי פנימיות התורה, והלואי שינצל את האפשרות זו ביותר וביותר, וגודל הסיפוק נפשי שעי"ז בעתיד גודל השכר והעיקר גודל נחת רוח הנגרם לבורא העולם ויוצרו, אין די באר, וע"פ דרשת רז"ל על הכתוב להוציא יקר מזולל מובן שהחילים אשר לע"ע אינם דתיים בכלל כל האמור, ואדרבה.

מהנ"ל מובנת ג"כ השקפתי בהנוגע להעתקת מקום דירתם ממקומם עתה, שאין כדאי הדבר מכמה טעמים, והענינים שכותב שלדעתו שוללים הדירה עתה, שאין אנ"ש ואין התועדות חסידותית, - לדעתי הם טעמים לחיוב וכנ"ל בסעיף שלפני זה, וכיון שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה, ודאי שע"י פעולותיו במקומו עתה לא לבד שלא יתמעט בעניניהם הרוחניים אלא אדרבה, וק"ל.

במ"ש אודות הקרנת רענטגען, לפלא הדבר אשר במצב הריון מדברים ע"ד הקרנות כאלו, אבל יש להתייעץ ע"ד טפול ע"י מאסאזש וכיו"ב.

במ"ש אם ימשיך בעבודתו בשטח החינוך הכשר, גם בזה מובנת השקפתי ע"פ האמור, שימשיך בזה ואדרבה ישתלם, וה"ה לזוגתו כשמצבה, היינו כעבור זמן המתאים לאחרי הלידה בשעה טובה ומוצלחת. ובמ"ש שלומדת כמה מקצועות והשפעתה מתבטלת עי"ז וכו', כבר ידוע הנאמר בנוגע לעם ישראל ולכל עניניהם, כי אתם המעט מכל העמים ובכ"ז סוכ"ס מצליחים ומנצחים, וכדרז"ל על הפסוק אתם נצבים היום כולכם, שאו"ה מתמוטטים כו' ואתם חיים וקיימים לעולם, ועד"ז הוא בהנוגע לעניני התורה ומצותי' בערך ענינים השייכים (גם) לאו"ה.

בודאי עומדת זוגתו בקשר עם נשי ובנות חב"ד אשר באה"ק ת"ו ומשתפת פעולה עמהן כפי האפשרי, ותקותי שתכתוב עד"ז בפרטיות, ועצם הענין שתדע שלמועד פלוני עלי' להודיע לכאן מפעולותי' בשטח זה יוסיף בזה יזמה ותגלה כחות ואפשריות להגדיל פעולות אלו...

בברכה.

ד'תפז

מאמר... מפאריטש: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ג'תתסו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תקסח.

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ד'רצט, ובהנסמן בהערות שם.