ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תפח

ב"ה, א' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אוריאל

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד סיון, כמדומה שבשיחתנו קודם נסעו נרמז שבטח יקשה עליו בתעמולתו להפצת המעינות, הקושיות על אנשים פב"פ ופב"פ, ובכל זאת צריך להתעסק בהתעמולה ובהפצה זו כיון שהם דרישת השעה ואי אפשר לדחותם...

במ"ש אודות שו"ת משפטי עוזיאל, הרי גם על זה רמזתי במכתבי הקודם אשר דוקא הספרדים מחמירים (והאשכנזים מקילים, וכוונתי היתה לשו"ת מנחת אליעזר), ובמ"ש שאין אף עשרה שומעים הקול הטבעי, הרי ידוע הכלל שאין מחלוקת במציאות, וכשאין מדברים דבוק בשפופרת מובן שהקול מתפשט לכל הצדדים ולא רק לתוכו של המיקראפאן. ומ"ש בהנעשה בעת סידור קידושין - זוהי הפעם הראשונה ששומע הנני שבחצר כאן יש מיקראפאן קודם החופה ושלסידור הקדושין מסירים אותו, ופשיטא שלא נעשה זה ע"פ ציווי, ובכלל צ"ע אם נצרכים בחצר זה למיקראפאן בסידור הקדושין שנעשה באמצע החצר.

בטח למותר לעוררו עוה"פ ע"ד התעמולה בהפצת המעינות, ולא באתי אלא להדגיש שהסיכוים להצלחת התעמולה גדולים יותר כל זמן שהוא פנים חדשות, משא"כ כשעוברים איזה שבועות, וכידוע בטבע בני אדם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכן בשאר הענינים שכותב אודותם.

ד'תפח

מו"ה אוריאל: צימר, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תמז, ובהנסמן בהערות שם.

במ"ש אודות: תפלה בצבור ע"י מיקרופון. ראה לעיל אגרת ד'תמז.

שו"ת משפטי עוזיאל: ח"א סי' ה.

שו"ת מנחת אלעזר: ח"ב סי' עב.

בעת סדר קידושין: שראיתי מעשה רב הן בחצר כ"ק אד"ש והן במקומות אחרים בעת החופה שהמסדר קידושין והאומר שבע ברכות מסיר המיקראפאן.