ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תפט

ב"ה, א' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישכר דוב

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השלישי (והקודמו), בו כותב אודות זמן החופש, שכל המורות ומנהלת לוקחים בבת אחת, ולכן נשארות התלמידות בלי כל השגחה וכו'.

ובכגון דא, מה טוב שיתדברו המורות והמנהלת ביניהן באופן שלא יקחו זמן החופש בבת אחת כי אם בכתות, וכיון שבימי החופש מתמעטים הלימודים והעיקר הוא ההשגחה, אפשר שיספיק מספר מועט יותר בשביל כל הנשארות, וכשיתייעצו כולם יחד בטח יסדרו הדברים מרצונם הטוב ויהי' בהצלחה.

במ"ש בענין לימוד האומנות, מובן שטוב הדבר, ובפרט שעי"ז יש מקום לאמר שתומשכנה ללימודי קדש.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה בעבודתו בקדש,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תפט

מו"ה ישכר דוב שי': גורביץ, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שצז, ובהנסמן בהערות שם.