ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תצא

ב"ה, א' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה אברהם שי' ליסאן, קבלתי ידיעות אודותו ובבקשת ברכה לבנין בית. ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו לטובה, וכיון שהרוחני והגשמי אצל איש הישראלי יחד יהלכו, בודאי למותר לעוררו להתחזק בבנין ביתו ברוחניות, כוונתי אשר הד' אמות שלו וחלקו בעולם יהיו באופן של קביעות למחסה מזרם ומטר שזהו בא ע"י שמיוסדים החיים על יסודי התורה והמצוה שהם נצחיים ואיתנים בכל זמן ובכל מקום (יעוין ג"כ סוטה מ"ד ע"א, המשך מים רבים תרל"ו לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש בסופו) וזה ימעט הקישוים בבנית בית בגשמיות כפשוטו ויקרב הענין.

הנ"ל כותב לי אשר אביו הי' מהנוסעים והיושבים אצל כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, ואתענין לדעת יותר פרטים בזה, ואם נשאר אצלו כתבים או רשימות וכיו"ב.

כן נודעתי מהנ"ל אשר מורה הוא בבית ספר דתי, ובודאי למותר להאריך בגודל הזכות וביחד עם זה גם גודל האחריות אשר על שכם המחנכים בכל התקופות, ועאכו"כ בתקופתנו זו ובארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה, וכיון שעל שכמו אחריות זו, בודאי ניתנו לו הכחות לפעול בזה ככל הדרוש, ואין הדבר תלוי אלא ברצון, ויה"ר שיעשה ככל יכולתו, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.