ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תצב

ב"ה, א' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הרבנית מרת שרה תחי'

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מכ"ו סיון, בו כותבת אודות אסיפת הסיום לפני ימי החופש.

- וכבר ידוע אחד הטעמים למנהג ישראל שמתחילים מבראשית תיכף להסיום דלעיני כל ישראל, והוא להדגיש שאין מפסיקים מענין לימוד התורה ואין שייך בזה סיום, ומזה מובן לכל עבודה בקדש החזקת היהדות והפצתה שאין בזה ענין של סיום ואפשרי רק שינוי צורת העבודה ואופנה שצריכה להתאים בכל זמן ותקופה לפי ענינם.

ובטחוני חזק שגם בהנוגע לסניף נשי ובנות חב"ד דטרנטה תהי' הנהגה האמורה, זאת אומרת שבאסיפת הסיום דהעבודה המתאימה לזמן הלימוד של הנוער ידונו ויתחילו בהכנות להעבודה המתאימה לימי החופש של הנוער מבתי הספר. וכבר נדבר באיזו מההתועדויות אשר דוקא בימים הנקראים ימי חופש, עבודת החינוך גדולה יותר ואחראית יותר והסיכוים להצלחה מתרבים כיון שאין הענין דלימודי חול המסיחים דעתם של התלמידים-ות ועי"ז גם של ההורים מלימוד קדש ועניניהם...

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובפ"ש כל החבירות ומשפחתן תחיינה.

ד'תצב

מרת שרה תחי': שוחאט, טורונטו. אגרות נוספות אליה - לעיל ד'תיז, ובהנסמן בהערות שם.