ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תצג

ב"ה, א' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מרדכי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' סיון, בו כותב מענין עטיפת הטלית גדול כעטיפת הישמעלים, אם צריך לכסות ראשו עד פיו או לא, ומעיר על השינוי שבין שו"ע רבנו הזקן ומה שפסק בסידורו, ואשר לכאורה יש להעיר לזה מיו"ד סי' שפ"ו ומקומות המובאים שם.

וכבר העיר על הנ"ל בס' קצות השולחן להרה"ג אברהם חיים נאה בחלק א' וחלק ב' בסופו וההערות שם וכן בספרו פסקי הסידור - העוסק בהשינויים שבין סידור רבנו והשו"ע שלו.

ובמה שיש מקשים שאיך אפשר שעטיפת הישמעלים תהי' באופן שהעינים מכוסים דאי אפשר להליכה באופן כזה, כמדומה שאפילו בימינו כמה מהישמעלים הולכים כזה בכמה מדינות - בשביל להגן על עיניהם מהחול שבאויר הבא מרוחות בלתי מצויות ואפילו רוח מצוי', ורואים הנעשים מתחת וגם במרחק איזה אמות - כיון שבטלית תלוי באופן חפשי ולא חבוש על העינים, והוא ע"ד ההנהגה שלא להביט מחוץ לד' אמות.

מנהגנו, ע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר, בעת העטיפה לכסות בחלקו העליון של הט"ג גם העינים אבל אין מכסין עד הפה.

במה שכותב בהנוסח, כי בנו בחרת - בקידוש, נוסף עמ"ש בשער הכולל שציין במכתבו - להעיר ג"כ מסידור אוצר התפלות על אתר, ספר כתר שם טוב להרב שם טוב גגין חלק א' אשל אברהם (להרה"צ מבוטשאטש) לשו"ע או"ח סרע"א (באריכות). משמרת שלום (להרה"צ מקיידאנוב) בהוספה לסכ"ו - בענינים כאלו שנוהגים בכל יום ויום או משבוע לשבוע קשה לומר דישתנה לפתע פתאום, וכיון שכותב כן רבנו הזקן בסידורו ונהגו כן דור אחר דור בלי הפסק בינתים - בודאי שראה כן אצל רבו וכו'. ומעשה רב.

בברכה.

ד'תצג

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ח ע' 311 וחלקה בחט"ז ע' 576 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה מרדכי: שפיעלמן, ברוקלין.

בהנוסח כי בנו בחרת: ראה ס' המנהגים ע' 28.