ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תצד

ב"ה, א' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שזה מזמן רב ביותר שאין ממנו כל מכתבים אף שמן הצד מתקבלים ידיעות מהצלחת פעולותיו בשטח חינוך ואם מחוץ לד' אמות שלו כן עאכו"כ שבודאי מוסיף אומץ והשתדלות ככל הדרוש בנטירת כרמי שלי... ובפרט שזכות רבותנו נשיאנו הק' מסייעים.

ומובן שבזה נכלל גם הכנות בעוד מועד לניצול הימים אשר עמא דבר קורא אותם ימי חופש, ועיין זוהר חלק ב' כ, א, ואדרבה בהם צריך להוסיף אומץ ולנצל האפשריות המתאימה להפצת המעינות חוצה, כיון שכמה אברכים ותלמידים מחוץ לד' אמות של חב"ד מסתובבים וזמנם חפשי מענינים אחרים וד"ל.

ומובן שדברי אלה מכוונים לא רק אליו בלבד אלא לכל אלו אשר ענין הפצת המעינות יקר הוא בעיניהם כגודל ערכו, ובמילא בהתבוננות קלה יבואו להשקפה האמורה, וזה יעורר אצלם המצאות וענינים איך להביא הענין בפועל במדה הכי גדולה, ויה"ר שיסביר את זה האמור בכל מקום שיהי' ואפשר שיביא תועלת והשי"ת יהי' עם פיהו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

צ"ל משמעת לא רק מהת' להר"ם ור"י אלא גם משמעת הבוחרים לגבי אלו שבחרו בהם שהם ינהלו. ות"ח מה עמא דבר.