ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תצה

ב"ה, ב' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

מתפללי בית הכנסת נוסח האר"י

אנשי ליובאוויטש, בע"ת דארטשעסטער

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתב שאלתם בהנוגע להנהגת העובר לפני התיבה תפלת קבלת שבת ותפלת המנחה של שבת קדש.

זכינו לשמוע בזה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובמסורה במנהגי ליובאוויטש חב"ד מדור דור, וז"ל: - אין הש"ץ מתעטף בטלית למנחה או למעריב לא בשבת ויום טוב ולא בראש השנה.

וכן שכן אשר בימות החול אין עושים זה.

ואף שבאיזה בתי כנסיות מנהגים שונים בזה, כבר ידוע הוראת תורתנו תורת חיים, הזהרו במנהגי אבותיכם בידיכם (ביצה ד, ב) אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי נפש (ירושלמי פסחים פ"ד הלכה א).

בברכה שיהי' בית הכנסת ובית המדרש שלכם מתאים בכל הפרטים לשמו הגדול, נוסח האר"י אנשי ליובאוויטש.