ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תצז

ב"ה, ב' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו שואל חוו"ד באיזה ישיבה ללמוד בזמן הבא. ואף שאינו כותב פרטים אודות עצמו, אבל פשוט שצריך ללמוד בישיבה של לימודי קדש בלבד, וכל ההקדם בזה ישובח, ואם בכל מקום ובכל זמן היתה זאת ההנהגה הכי טובה על אחת כמה וכמה בארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ובדורנו דור עקבתא דמשיחא אשר חשך הגלות נעשה כפול ומכופל והגאולה האמיתית על ידי משיח צדקנו הנה זה עומד אחר כתלנו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה אמיתית של כל אחד ואחד בענינו.

תקותי שנפגש עם צעירי אגודת חב"ד ויש לו קביעות לימוד בתורת החסידות, ובטח יוסיף בזה מתאים להציווי מעלין בקדש.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר