ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תצח

ב"ה, ב' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק

זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח הגאולה חדש תמוז עם המוסגר בו, ות"ל על הבשו"ט אשר החליטו ליתן הוספה, וכמו שכתבתי שיותר מהענין הגשמי בזה תופסת מקום הפנימיות שבדבר שמעריכים פעולותיו ועי"ז מתחזקת התקוה שבדרך אור חוזר יפעול הנ"ל עליו ועל זוגתו תחי' להרבות בפעולות בהחזקת היהדות והפצתה, ובמכש"כ וק"ו, ומה הפעולות שבעבר אשר ידע אינש בנפשי' שצריכות היו להיות כ"פ ככה ובכ"ז אפילו בע"ב פשוטים מכירים בהן ומעריכים אותן וכו' עאכו"כ כשתגדלנה הפעולות כדי הצורך ועכ"פ כדי האפשרית שבהווה, וכבר מבואר בכ"מ אשר פעולת או"ח היא יותר גדולה מפעולת אור ישר, וכבר באה העת להתעסק לא רק בהחזקת היהדות בכלל והפצתה אלא גם בהפצת המעינות חוצה, ויה"ר שגם בזה יבשר טוב און ניט אפלייגען אויף שפעטער.

בברכה.

ד'תצח

מו"ה יצחק זלמן שי': פויזנר, נעשוויל. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקלו, ובהנסמן בהערות שם.