ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תצט

ב"ה, ב' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו סיון, בו כותב אודות סדר לימודו בחסידות ומסיים בהנוגע להבנה הדרגתית בלימוד חלק תורה זו.

וכבר מלתי אמורה בשאלות כמו אלו לכמה מהשואלים, שזה תלוי בתכונות נפש הלומד ובהסביבה בה נמצא, אבל, בכללות, אין מקום לדרישה זו דוקא בלימוד תורתנו, כי סו"ס אין לימוד הדרגתי גם בלימוד הנגלה, כי הרי מנהג ישראל להתחיל לימוד תנ"ך מס' ויקרא ולימוד הגמרא מפרק המניח או המפקיד, ודוקא ע"י לימוד זה הקימו גאוני הדורות וגאוני ההבנה ההסברה וההעמקה. ודוקא בלימוד פנימיות התורה באים בדרישה - היפך סדר האמור! בכל זה יש גם בלימוד התורה הוראות כלליות. ולדעתי הם ההתחלה בלימוד התניא - ולאברכים שכבר עסקו בלימוד הגמרא ולימוד המוסר, להתחיל, בלימוד חלק שלישי שבתניא הוא אגרת התשובה, ואח"כ חלק ב' שער היחוד והאמונה ואח"כ חלק ראשון, ומזה לעבור ללימוד דרך מצותיך, ומשם ואילך כבר יוכל הלומד להבחין המקום בתורת החסידות שלבו חפץ - נוסף על הלימוד למיגרס, ואפ"ל גם לעיונא אבל לא לעיוני בהעמקה גדולה, במאמרים שתוכנם עבודה קונטרסים המיוחדים וכמו קונטרס ומעין קונטרס עץ חיים וכיו"ב.

כבקשתו אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

תקותי אף שאינו מזכיר עד"ז שמשתתף בהתועדות אנ"ש ולוקח חלק פעיל בצעירי אגודת חב"ד, ובודאי גם עד"ז יודיע בהזדמנות הבאה.

בברכה.