ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תק

ב"ה, ב' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו שהתחיל לכותבו י"ג סיון - שז"ע נתקבל, וכן המברק, ולפלא ההפסק במכתביו, בה בשעה, שכמו שכתבתי כ"פ ולכמה מאנ"ש, שדוקא בימים אלו נחוצות ידיעות לעתים קרובות וידיעות מפורטות ככל האפשרי ואודות כל הענינים.

ובפרט שמאנשים צדדים מתקבלים מכתבים ולפעמים קרובות גם מכתבי תלונה, וקשה לענות להם באופן הדרוש ובמילואו - כשחסרות ידיעות מאנ"ש, או כשחסרים כמה פרטים בידיעות אלו. ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא יוטב הנ"ל בהנוגע אליו, וישפיע בזה על כל אלו שידו מגעת.

כתבתי לאיזה מאנ"ש, שכיון שגם באה"ק ת"ו פשטה ההנהגה שצריך להיות ימי חופש מלימוד בבתי חינוך, ובזה נכנסים גם תלמוד תורה'ת וישיבות, צריכים היו אנ"ש להוסיף אומץ לנצל שבועות אלו לארגן כתות מתלמידי הישיבות, ובפרט של הישיבות קטנות, בשביל לימודי החסידות והפצת המעינות...

לפלא שאינו כותב איך ניצל זמן שהותו בצה"ל, שכמדומה הי' שם לשירות מילואים, ובודאי דיבר ועורר בהנוגע לתורת החסידות הדרכותי' ומנהגי'...

כיון שכפי דבריו ניכרת הזזה בצעירי אגו"ח - יש להשתמש בשעת כושר זו, להמשיך ההזזה בענינים של פועל ולחזקה (פארפעסטיגען). וכמבואר בדא"ח, שכל התעוררות צריך להמשיכה בענין של פועל ואז יש לה קיום. ויה"ר שיבש"ט בכל האמור, וכן בהנוגע לבריאותו ובריאות כל ב"ב שיחיו.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ד'תק

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'רפד, ובהנסמן בהערות שם.