ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקא

ב"ה, ג' תמוז, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד דר. ד. אלקנה שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מה- 15 לחדש מאי, ונהניתי לקרות בו ע"ד התענינותו בתורת החסידות ואיזה פרטים מהשקפתו בזה, ובפרט בענין השמחה.

ובמה שכותב שרגש השמחה מקושר עם פעולות בלוטות הפרשה הורמונלית כו' המגיעות עם הדם אל המוח כו'. הנה כיון שהגוף והנפש מקושרים ומאוחדים ממש ומהוים אחידה אחת, הרי מובן הוא אשר כל תופעה בנפש גורמת לתופעה בגוף. ואקוה שיסכים עמדי שענין האחדות שבזה העולם קטן, המשמש משל ודוגמא לאחדות האמתית שבעולם הגדול, הוא לא כדעת שיטת הפאנטעאיזם שהכל הוא טבע וחומר, אלא להיפך שהכל הוא רוחניות. ולמעלה מזה, שהכל הוא אלקות, וכמו שמעיר בעל התניא בקצרה בפירושו על הכתוב גוי אחד בארץ, שגם בעניני ארץ לא יפרידו מאחד האמת ח"ו (אגה"ק סי' ט', ע' קי"ד, א).

וכדאי להעיר, אשר אלו שאחזו בשיטת המאטעריאליסמוס כשהיו מוצאים איזה ענין נפשי שהי' קשור בשנויים בגוף, כגון תגובות אלקטריות וכדומה, היו שמחים בזה כמוצא שלל רב, כאלו מצאו בזה סמך לשיטתם.

אבל באמת, לא רק שאין בזה כל סתירה, אלא אדרבה, זהו תוצאה שכלית מן האמת המוחלטת של אחדות הבורא, היינו שה' אחד ואין עוד מלבדו, ולא רק שאין אלקות מלבדו ח"ו, אלא אין עוד (שום מציאות) מלבדו, שהוא אחד מהרעיונות היסודיים של תורת החסידות, כמבואר בשער היחוד והאמונה לרבינו הזקן.

ואשר לסיום מכתבו, בו כותב אשר אין הגאולה יכולה להיות שלמה עד שיחדל אביון מקרב הארץ וכל בני אדם יעבדו בעבודה משותפת ואחריות הדדית ללא עניים ועשירים, אין אני מסכים לדעתו, כי בטבע האדם הוא אשר רגש אושר אמתי בא לו כשיכול להטיב לזולתו, שזה אפשר רק כשאחד עשיר והשני עני. אבל אין בזה סתירה לטענתו הצודקת על העוול שבעצם ההבדל, וכמבואר בתורת החסידות, אשר כל נברא, אם רק הנהגתו מתאימה לבריאתו, הריהו לא מקבל בלבד אלא גם משפיע, זאת אומרת, אם עני הוא בדבר אחד עשיר הוא בדבר שני. ונפלא רעיון זה, אשר אפילו בהנוגע לבורא עולם ומנהיגו אומרת תורתנו אשר, כביכול, גם הוא לפעמים מקבל ולא רק משפיע, וכמבואר במאמרי חסידות על הכתוב למעשה ידיך תכסוף ומאמר רז"ל עבודה צורך גבוה.

איננו כותב באיזה מקצוע משטח הרפואה עוסק, ואתענין לדעת את זה. ובכל אופן, תקותי שכשמתעסק ברפואת הגוף של הבאים אליו, מביא בחשבון גם תכונת נפשם ורפואתה, וביחוד של אלה שאינם יודעים כי נפשם חולה היא ולכן זקוקים ביותר לטיפול רפואי.

בכבוד ובברכה.

אם הוציא לאור איזה ספרים או מאמרים באי איזה מקצוע או לשון, אתענין לקבלם בעד הספרי' שלי ות"ח מראש.

ד'תקא

שיטת המאטעריאליסמוס: ראה גם לקמן אגרת ד'תקו.