ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקד

ב"ה, ג' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח סיון, והקודם לו. כבר כתבתי לו איזה פעמים, שכל השקלא וטריא שלו בהנוגע למצבו, הוא מתחבולות היצר הרוצה לבלבלו מעבודת השי"ת ובשמחה ובטוב לבב. וכבר ידוע ומבואר בספרי חסידות, שאחת מתחבולות היצר הוא לפעול נפילת רוח בהאדם העובד את בורא העולם להסבירו שאינו מצליח בעבודה זו כו' וכו'. ואף שהיצר נק' זקן וכסיל - בכל זה ערום הוא ואומן במלאכתו מלאכת הסתה, ולכן אפשרי שלזמן פועל חלישות בזה השומע לו. ולפעמים מתלבש היצר הרע בלבושים אחרים בכדי שלא יכירו אותו, וככל הדברים האלה הוא גם בהנוגע אליו.

והעצה היעוצה, וע"ד המבואר בתניא, שלא להכנס עמו בשקו"ט וטו"מ - הצודק הוא אם לא - אלא להמשיך בעבודת האדם לקונו בלימוד התורה וקיום המצות - כיון שהיצר הוא בדוגמת ערל רשע שהעצה שלא להשיב לו מטוב ועד רע, ולהתחנן לו יתברך כו'.

ומובטחים אשר השי"ת למענו יעשה, כי חלק ה' ממש עמו. עיין שם בתניא סוף פרק כ"ח, וככל שיקדים בהנהגה האמורה תקדים גם כן הצלחתו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תקד

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 223.