ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקה

ב"ה, ג' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה -

כיון שכנראה ממכתבו, וכן מהידיעות שקבלתי מן הצד, מצליח במלאכתו מלאכת הקדש בחינוך הכשר על טהרת הקדש, יש להשתדל להמשיך בזה גם לזמן הבע"ל, ומובן ופשוט שיש לנצל שבועות דשילהי קיץ להשתלם בזה ככל האפשרי, ואם ע"י קורסים או באופן אחר, ה"ז תלוי בכמה פרטים וגם בתכונות נפש האדם, ולכן יתייעץ בזה עם אנ"ש שלפניהם יפרט פרטים אלו, והשי"ת ינחהו בדרך הטובה שתהי' פעולה היותר אפשרית, ובהתאם להאמור להמשיך במלאכתו בקדש בשטח החינוך בשדה חב"ד.

ובמ"ש אשר שבור הוא ממצבו הרוחני וכו', כבר ידוע הוראת נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, טובה פעולה אחת מאלף אנחות, וכדי שתצליח הפעולה יותר רואים במוחש שצריכה להעשות מתוך שמחה, ונכון יהי' בטוח בהבטחת רז"ל הבא לטהר מסייעין לו, ואל יפול ברוחו אם הענינים מתקדמים לאט לאט ולא בבת אחת, כי כן הוא הסדר בסטרא דקדושה (מלבד בתור הוראת שעה ובמקרה יוצא מן הכלל) שצריכים ללכת מדרגא לדרגא ומחיל אל חיל, ויצליחו השי"ת לבשר טוב בכל האמור.

לפלא שאינו מזכיר מהשתתפותו בהתועדויות אנ"ש, ובטח גם עד"ז יכתוב בהזדמנות הקרובה.