ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקז

ב"ה, ה' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ג) סיפרתי פעם לכ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר פב"פ ראה אותי מפריש לצדקה - מפני סיבה - בלילה, והביע תמהתו הכי גדולה על עשותי כך, כיון שבכתבי האריז"ל כתוב אחרת. ויענני כ"ק מו"ח אדמו"ר - שבטח אותו שתמה תמי' גדולה כ"כ, איננו נותן לצדקה גם ביום.

ד) בודאי נודע תוכן המברק שלי בהנוגע לסדרי חג השבועות בכפר חב"ד, והדגשתי שם בדיוק - נוסף על תושבי הכפר - תלמידי תו"ת בלוד ואנ"ש, ומטובם להודיעני מי ומי מאנ"ש בא לחג השבועות בכפר חב"ד מתאים להאמור.

ויהי רצון שזכות מייסד כפר חב"ד ומנהלו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר ימי סגולה הם ימים אלו, יעמוד לכאו"א השייכים אליו ומשתדלים להחזקת מפעליו - להמצטרך לו ולבני ביתו שיחיו בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ד'תקז

מפריש... בלילה: ראה גם לעיל ח"ב אגרת רלח. ח"ג תרמב.

המברק שלי: דלעיל ד'תד.