ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקח

ב"ה, ה' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מטו"ב סיון, וכן נתקבל המכ"ע בשני טופסים, ובדפדפי בו ראיתי שמצא מקום קאנגרעס של הקהלות ד... וכפי הכתוב בההודעה ידונו גם ע"ד שאלות הנוגעות בתורה ומצותי' יהדות בכלל, ומהנכון הי' להוודע פרטים ע"ד השקו"ט והעיקר ע"ד ההחלטות, ולפלא שכת"ר לא הזכיר עד"ז במכתבו ואפשר גם לא ידע, ואפילו את"ל שאין זה נוגע אלא לילידי המדינה הרי גם הם נכנסים בהענין דכל ישראל ערבים זב"ז...

במ"ש אודות הפעולה בין הנשים שאין שום תועלת בעניני יהדות וכו', הרי כבר ידוע שאכל בי עשרה שכינתא שריא ואפילו אם אינם עוסקים בעניני תורה ומצותי' ומבואר שכששכינתא שריא אא"ל שאין זה תועלת בעניני יהדות כמובן אם ישתדלו לנצל שעת כושר זו. ומזה מובן שיש להשתדל לנצל הענין למרות שעד עתה הן לא רצו בזה.

דא"ג לפלא שבמאמרו של כת"ר הנדפס במכ"ע האמור מסיימים בהנוגע "עם ישראל כולו ומדינת ישראל" אף שבכל המאמר אין מדובר כלל עד"ז.

- כן ראיתי המודעה ע"ד פתיחת הת"ת לקיץ ותחלתה 25 מאי, ובטח יודיע מהנעשה מהוספה במספר התלמידים-ות, ויה"ר שיוסיפו עוד להשתדל, ובמילא יתוסף עוד יותר בהנ"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תקח

קאנגרעס של הקהלות: בהמשך לזה - לקמן אגרת ד'תרלג.

עם ישראל כולו ומדינת ישראל: בהמשך לזה לקמן שם.