ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקח*

ב"ה, ו' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י סיון והקודמים. ולפלא שאיש מהם לא מזכיר דבר בהתקדמות בנין בית הטבילה, וכן בנוגע לבנין בית הכנסת עכ"פ מהתחלתו, אף שכ"פ עוררתי על ההכרח הכי גדול להקדים בית הטבילה ושיהי' ביופי אפילו יופי חיצוני, ואקוה שעכ"פ עתה בחוזר יודיעו ברור מהנעשה בזה, ומובן שברשותו להודיע ששאלתי עד"ז ברעש, כי לצערי הכי גדול בה בשעה שדעת רבותנו היתה שכאו"א מאנ"ש ידע מהמוטל עליו לעשות, ולא כהשיטה הידועה, וצדיק באמונתו יחי', כנראה כמה מהם עושים ההיפך...

בודאי ינצלו ימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז באופן המתאים, והשי"ת יצליחם.

בברכה.

ד'תקח*

מו"ה שניאור זלמן: גרליק, רבו של כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

בית הטבילה: ראה לעיל אגרת ד'רפד, ובהנסמן בהערות שם.

בית הכנסת: ראה לעיל אגרת ד'שיח, ובהנסמן בהערות שם.

כהשיטה... יחי': ראה לעיל ח"ט אגרת ב'תרכה, ובהנסמן בהערות שם.