ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקט

ב"ה, ו' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שזה זמן רב ביותר שלא נתקבלו ידיעות ממנו וגם לא ידיעות מאחרים אודותו, וכיון שבהזדמנות נודעתי אשר האברך... יודע כתבתו, שולח הנני שורותי אלה אליו על ידו.

והוא לעוררו על מ"ש בנים אתם לה' אלקיכם, בני בכורי ישראל, שכל אחד ואחת מבני ישראל בנים הם לאבינו שבשמים אשר מלא כל הארץ כבודו, ובלשון רבנו הזקן בספר תניא קדישא ריש פרק מ"א, נצב עליו (על כאו"א מאתנו) ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי, ומזה מובן איך צריכה להיות ההנהגה של בניו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, ורואים גם באדם התחתון, אשר איך שיהי' רצון האדם והנהגתו כשהוא בפני עצמו, הרי בהמצאו בנוכחותו של אביו והאב הוא חכם גדול עשיר גדול ושלם בכל המעלות, מתנהג הבן באופן אחר לגמרי, ואם כן הוא בהנוגע לאב גשמי שפעמים יש לדמות שיש לרמות אותו כי האדם יראה לעינים, עאכו"כ איך שצריכה לפעול הנוכחות של אבינו שבשמים אשר איהו ממלא כולהו עלמין את השמים ואת הארץ, ובחסדו הגדול הודיע את כ"א מהו מבקש, ואינו מבקש אלא לפי כחם, הם המצות האמורות בתורתנו הק' תורת חיים, ואחת המצות היסודיות מיוסד על מה שכתוב ואהבת לרעך כמוך, שאין להסתפק בהנהגה טובה של עצמו, וצריך להשפיע גם על הנמצא בסביבתו מבני ישראל שגם הם ילכו בדרך התורה והמצוה, וכשרוצים באמת מצליחים גם בזה, ואחכה לבשו"ט מפעולותיו בכל הענינים האמורים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר