ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקי

ב"ה, ו' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, בו כותב אשר קשה לו להתרכז בעת התפלה וכו', אבל אינו מזכיר דבר מהקביעות עתים שלו בתורה ומהנהגתו בשמירת המצות בכלל, והרי הא בהא תליא, ובטח ימלא עד"ז במכתבו הבא.

ובענין האמור, ילמוד בעיון המתאים בספר התניא קדישא פרק כ"ח בו הוראה ברורה בשאלתו, נוסף על זה על פי המבואר בספרים אחרים עליו להשתדל להיות זהיר בטבילת עזרא ולתת בכל יום חול קודם התפלה בבקר איזה פרוטות לצדקה, וישמור את שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים.

ועל פי הודעת רז"ל דמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, מוכרח שינצל את השפעתו בסביבתו בה הוא נמצא להפיץ בה רוח יהדות, ועד כדי כך שיביא תוספת בקיום המצות בפועל על ידי הנמצאים בסביבה זו, ובפרט בהנוגע להם שנכפל ציווים והי' מחנך קדוש, ובודאי לא יחסרו לו אותיות הסברה המתאימות, וצעירי אגודת חב"ד יסייעו בידו כפי יכולתם אם יצטרך לזה, ואשרי חלקו שהשגחה העליונה נתנה לו האפשריות להשפיע בחוג מסוים לקרב לבם עוד יותר לאבינו שבשמים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור בקרוב,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר