ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקיב

ב"ה, ח' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בתמהון רב קבלתי מכתבו מד' תמוז (עם הפ"נ המוסגר בו), ממנו נראה שכל הזמן אינו נמצא בישיבת לוד, אף שכותב הלשון מכמה סיבות, חוששני שהסיבה העיקרית היא המאורע ל"ע ול"ע בכפר חב"ד, וגם שאר הסיבות קשורות ותוצאה מסיבה זו, ותמהון זה מהול גם בצער וע"ד הכתוב, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ובשעת מנוחה כו' וכו' נמצא עם חבריו, וכשהי' בלבול ל"ע ברח מן המערכה, אשר לא לבד שמובטחני שהחליש את עצמו (כוונתי לא רק נפה"א כ"א גם נפש השכלית, ואף אפשר שע"י תשות זה נתוסף עוז לנה"ב), הנה עוד זאת שכהמשך הכתוב שם, למה תניאון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם ה', כי הרי אמיתית הארץ אשר נתן להם ה' הם ד' אמות של תפלה וד' אמות של תורה, שמשחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה אלא הם, ואי אפשר שיהי' זה במקום אחר כמו שהוא בישיבה, ובפרט כשנסע מן הישיבה ומחשבים המקום בו נמצא למקום יותר מובטח אף שזה היפך המובן בשכל איש הישראלי, וראה ג"כ הלכה פסוקה בשו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף כ"ה, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר, ובפרט שחוששני שכל האמור לעיל עמד ע"ז גם קודם קבלת מכתבי, אלא שהכריע להשאר במקומו עתה ולא קב"ע דקדושה הי' המכריע.

ובמ"ש אודות יום ההולדת שלו, בטח ינהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום זה, ויה"ר שתקוים הבקשה דתחלת כל יום ויום, ואל תביאנו לידי נסיון, ובאם אי אפשר בשו"א בלא"ה הרי יעמוד בו, ודלא כנ"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תקיב

המאורע ל"ע ול"ע בכפר חב"ד: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.