ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקיג

ב"ה, ח' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א רב פעלים אהרן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו סיון, בו כותב אודות עניני הישיבה בפרט ועניני חב"ד במדינתם בכלל, ובטח גם להבא ימשיך בכגון דא.

במ"ש שמפני סיבות הפסיקו ההדפסה במכ"ע (מעניני חסידות על פרשת השבוע), מובן שאין מספיק אם יחליפו בהדפסה רק בקשר עם מועדים וזמנים מיוחדים, אלא שצ"ל דבר קבוע, שעוד מעלה בזה שהקורא יודע שעליו לקנות המכ"ע ביום פלוני שבודאי ימצא בו ענינים האמורים, והרי קל עתה שלא בערך יותר מזמנים שעברו כיון שיש להם להשתמש בהפתגמים מהיום יום וספר השיחות וכיו"ב שבהם כמה ענינים הקשורים עם הפרשיות וכו'...

בטח ינצלו ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל באופן הכי אפשרי ויהי' בהצלחה.

בברכה.

ד'תקיג

אהרן שי': סרברנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תיב, ובהנסמן בהערות שם.

ההדפסה במכ"ע: ראה גם לעיל שם ובאגרת ד'תעב.