ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקיד

ב"ה, ח' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' תמוז, בו כותב אשר אינו יכול ללמוד כדבעי, וכשלומד אז הראש לא פועל טוב.

וכבר ידוע פתגם רבותנו נשיאנו הק' בהנוגע לתביעות ולענינים כגון דא, "וואס מאנסט דו בא מיר מאן בא זיך", כי הרי ברור הדבר שמה שכותב שאינו יכול ללמוד, אינו כן, כי כל איש הישראלי מחוייב בתלמוד תורה, וכמ"ש והגית בו יומם ולילה, ועאכו"כ מי שנתחנך בבית חסידותי ולומד בישיבה חסידותית, ומובן גם כן שלומר שהלימוד לא פועל טוב, גם זה אי אפשר הוא, כיון שהתורה מעידה שתלמוד מביא לידי מעשה, ועל פי האמור מובן שהחסרון הוא לא בהיכולת אלא בהרצון, וכיון שהרצון ברשותו יכול לשנותו ובאופן שיפעול על כל הכחות שלו, ואף שאפשר שצריך לזה יגיעה, הרי כלל כללו, לא יגעת ומצאת אל תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין, ואינו ענין כלל שאם בתחלת היגיעה אין רואים שינוי מן הקצה אל הקצה תומ"י מתחילים לחפש עצות מעבר לים, בה בשעה שהעצה היעוצה ידועה לכל ומבואר בכ"מ בחסידות ומהם גם בספר תניא קדישא, ויהי רצון שיקרא כל האמור לעיל אליבא דנפשי' וממילא יתוקן המצב ובמשך הזמן מן הקצה אל הקצה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'תקיד

העתק אגרת זו נשלח לכמה, בצירוף אגרת מהמזכירות:

מוסגר בזה העתק מכתב מ"ש לאחד מתלמידי הישיבה, וכיון שכמה תלמידים כותבים בכגון דא, אף שפשוט המענה על השאלה, וכן פשוט ג"כ הטעם לכתיבת מכתב שאלה ולא יגיעה על הענין, בכל זה העדר המענה על שאלת כאו"א יכול להתפרש שלא לאמיתתו, ולכן מטובו לפרסם העתק המענה או עכ"פ תוכנו, ועי"ז יענו רבים מהשואלים, ולא יצטרכו לשאול כאו"א בפני עצמו.

פתגם: ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתקלא, ובהנסמן בהערות שם.