ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקיז

ב"ה, ט' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' תמוז, בו כותב אודות פעולותיו במסגרת דצעירי אגו"ח. ת"ח על כתבו עכ"פ בקיצור, ובודאי יעורר גם את שאר המתעסקים שישתדלו שיודיעו אודות פעולות הנ"ל אם בהדו"ח שמתקבל מצעירי אגו"ח או עכ"פ בפ"ע, והעיקר שיוסיפו בפעולות כאלו מתאים לדרישת השעה וההכרח שלה, כי על תקופתנו נאמר ה"ז עומד אחר כתלנו, ואף שאינו מזכיר אודות הכנה לניצול ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, תקותי שהכינו תכנית רחבה ומסודרה, ויה"ר שיהי' בהצלחה.

ובמ"ש מה יש לבכר יותר בתפילין של ראש, אם ההידור דאצבעים אל אצבעים או ההידוק יפה. תמוה שאלתו, כי מה זה שייכות בין שני הדברים, ואת"ל שאפשרי שאלה כזו היינו שאי אפשר שיהיו שני הענינים ביחד, מובן שההידוק במקום הוא ראשונה במעלה כיון שהוא מעיקרי המצוה.

בהנוגע לענין אצבעים על אצבעים כבר נאספו הדיעות בזה בספר מאסף לכל המחנות על אתר.