ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקיח

ב"ה, ט' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט סיון, נעם לי לקרות בו שהרבה בזמן האחרון בשיעוריו בדא"ח ובודאי לא יסתפק גם בזה כידועה הוראת תוה"ק תורת חיים שצריך לילך מחיל אל חיל והרי זהו תכלית ירידת הנשמה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא בכדי שמבחי' עומד שבה עמדה קודם ירידתה תתעלה לבחי' מהלך, ואין הדבר תלוי אלא ברצון איש הישראלי, כי היכולת בזה ניתנה לכאו"א, וכבר ידוע ושכרו מבואר בכ"מ ומהם בדרז"ל על הכתוב אם בחקותי תלכו ופירשו רז"ל שתהיו עמלים בתורה ונתתי וגו' וכל הברכות המפורשות בפרשה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וע"ד אביו שי', וכן בהנוגע לההחלטות הטובות בימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל וקיומם בחיי היום יומי.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר