ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקכ

ב"ה, י' תמוז, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנדיב המהולל נכבד ונעלה איש ירא

אלקים

עסקן נמרץ ורב פעלים מוכתר במדות

תרומיות וכו'

הא' יצחק ני"ו אלמליח

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיו"ד סיון.

ולקראת חג הגאולה די"ב-י"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע צדיק יסוד עולם, שנגאל ממאסרו אחרי שחרף נפשו מנגד במלחמתה של תורה ומצוה והמשיך כוחות נעלמים וסייעתא דשמייא לכל ההולכים בעקבותיו וממשיכים עבודתו הק', יהי רצון שיושפע שפע רב לכל אחד מאתנו בימי סגולה אלה להצליח במילוי השליחות הנפשית של כל אחד מאתנו בלי הסתרים והעלמות בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה.

אודות ניירות דרישה - מסרתי להמזכירות, כבקשתו.

ד'תקכ

כבוד... אלמליח: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תשפא, ובהנסמן בהערות שם.