ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקכא

ב"ה, י' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מו' תמוז, ונעם לי לקרות בו אודות אופן חתונת בנו...

שליט"א בשעה טובה ומוצלחת. ובטח לא יסתפק בההתעוררות בעת רצון זו אלא יעשה כל התלוי בו שימשיכו שבע הברכות בכל משך ימי חייהם. וע"פ המבואר עה"פ שבע ביום הללתיך הן בנגלה והן בדא"ח (ועיין בקיצורים והערות לתניא בהערות הצ"צ ד"ה משביעין אותו ע' נט ואילך, ושם נסמן).

בודאי יתועדו בימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל התועדות חסידותית וכמבואר בספר השיחות עמוד ל"ד.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ד'תקכא

בספר השיחות: קיץ ה'ש"ת.