ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקכב

ב"ה, י' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בירושלים עיה"ק

ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם מג' תמוז, ומחכים להמשך בשורות הטובות מפעולותיהם, ויה"ר שיהיו גם מפורטות ולא בקיצור נמרץ וראשי פרקים כמו במכתבם זה, ובפרט בהנוגע לניצול ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל ועריכת תכנית מסודרה לניצול הימים לאחרי זמן הלימודים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר